Kontakt

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Prosimy, aby przesłane zgłoszenie zawierało:

 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz informację czy jest Pan/i farmaceutą lub lekarzem, czy pacjentem/konsumentem.
 2. Informacje o osobie, u której wystąpiło działanie niepożądane ( inicjały lub data urodzenia lub wiek lub płeć pacjenta)
 3. Informacje o działaniu niepożądanym lub innym zdarzeniu. Czy po wystąpieniu działania niepożądanego zdarzyło się jedno z poniższych (z możliwością wyboru)
 • zgon
 • hospitalizacja lub jej przedłużenie
 • trwałe lub znaczące inwalidztwo lub upośledzenie sprawności
 • zagrożenie życia
 • wady płodu / wady wrodzone
 • Opis działania niepożądanego

4. Informacje o produkcie leczniczym, którego dotyczy zgłoszenie- nazwa, nr partii i data ważności, ewentualnie miejsce zakupu.

5. Czy waraża Pan/i zgodę na ponowny kontakt?

customerservice@starpharma.pl

+48 508 833 205

Starpharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 9
05-506 Lesznowola  Gdzie znajdziesz nasze produkty?