Polityka prywatności

Administratorem danych jest:

Starpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506) ul. Jedności  9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000305929, NIP: 7010135656, REGON: 141432411 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 250 000,00 zł (określanym dalej również jako Administrator).

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres email: biuro@starpharma.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 508-833-205 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora)

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana do wszystkich osób, które odwiedzają stronę Administratora lub kontaktują się z Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Użytkownicy”). Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Administratora. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

Masz prawo:

dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa;

wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

przenoszenia swoich danych tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. w przypadku skierowania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysyłania wiadomości na adres e-mail Administratora lub telefonicznie dane będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na skierowane pytanie oraz kontaktowanie się w sprawach, z którymi zwrócono się do Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi;
  2. w przypadku skierowania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszenia działania niepożądanego dane będą przetwarzane w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, a w szczególności monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 36e ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa Farmaceutycznego);
  3. w przypadku skierowania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszenia incydentu medycznego dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych);
  4. o ile będzie to konieczne w sytuacjach opisanych w pkt 2 i 3 powyżej dane dotyczące zdrowia lub innych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO, będą przetwarzane ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
  5. dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera;
  6. w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  7. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora, jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w przypadku danych dotyczących zdrowia lub innych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO, jeśli są one konieczne w związku z roszczeniem (art. 9 ust. 2 lit. f RODO), polegający na obsłudze roszczeń, dążeniu do zakończenia sporu i ochronie naszego interesu gospodarczego);
  8. w celu marketingu produktów własnych. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z Administratorem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– podmioty zapewniające świadczenie określonych usług, w tym m.in. podmioty świadczące usługi związane z obsługą zgłaszania działań niepożądanych, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora;

– podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze;

– organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków;

Dane osobowe przekazane w sytuacji opisanej w pkt 2 i 3 powyżej będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawnymi to jest przez cały okres dopuszczenia do obrotu i przez okres co najmniej 10 lat po wygaśnięciu dopuszczenia do obrotu w zakresie produktów leczniczych oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. wymiany korespondencji i załatwienia sprawy, a po tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na Twój numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.